Loading...

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ใบงาน เรื่อง สมบัติของวัสดุ

ใบงาน
เรื่อง  สมบัติของวัสดุ

อุปกรณ์          1.  ผ้า
                        2.  พลาสติกใส
1.      กระดาษทิชชู
2.      ไม้ไอศกรีม
3.      หนังสือพิมพ์
4.      จาน
5.      กรรไกร
6.      น้ำหมึกแดง
วิธีทำ   1.  แบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มตัดพลาสติกใส ผ้า กระดาษทิชชู และหนังสือพิมพ์ให้มีขนาดและความยาวเท่ากับไม้ไอศกรีม
2.  นำวัสดุในข้อ 1 มาวางบนจานคนละด้าน
3.  เติมน้ำหมึกแดงลงในจานทีละน้อยให้ท่วมปลายวัสดุทุกชินพร้อม ๆ กัน
4.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุทุกชิ้นทันทีที่ถูกน้ำหมึกแดง จากนั้นบันทึกผล
5.  ตั้งทิ้งไว้อีกประมาณ 2 – 3 นาที แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งและบันทึกผล
วัสดุที่ใช้ทดลอง
ผลการเปลี่ยนแปลง
เมื่อปลายวัสดุถูกน้ำหมึกแดง
เมื่อตั้งทิ้งไว้อีก 3  นาที
1.      ผ้า
2.     พลาสติกใส
3.      กระดาษทิชชู
4.     หนังสือพิมพ์
5.      ไม้ไอศกรีม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................คำถามหลังการทดลอง
1.      ทำไมจึงต้องกำหนดขนาดและความยาวของวัสดุให้เท่ากัน
……………………………………………………………………………………..
2.  วัสดุชนิดใดดูดซับน้ำได้ดีที่สุด สังเกตจากอะไร
     ………………………………………………………………………………………
3.  ถ้าต้องการเลือกวัสดุทำเสื้อกันฝน  ควรเลือกใช้วัสดุชนิดใด
     เพราะอะไร…………………………………………………………………………..
     ………………………………………………………………………………………
สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ใบงาน เรื่อง วัสดุ

ใบงาน

เรื่อง  วัสดุ


คำชี้แจง  ให้นักเรียนสำรวจของเล่นและของใช้ เพื่อบอกวัสดุที่ใช้ทำ สรุปผลการสำรวจ
               แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น

อุปกรณ์ของเล่น 3  ชิ้น  ของใช้  3  ชิ้น

            วิธีทำ  1.  แบ่งกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มสำรวจของเล่นและของใช้อย่างละ 3  ชิ้น
1.      พิจารณาว่า ของเล่นและของใช้แต่ละชิ้นทำจากวัสดุอะไรบ้าง บันทึกผลและวาดภาพประกอบ
บันทึกผล
1.      สิ่งของที่สำรวจคือ…………………………..
เป็น              ของเล่น
                    ของใช้
ทำจากวัสดุ
……………………………………………..
……………………………………………..

2.      สิ่งของที่สำรวจคือ…………………………..
เป็น              ของเล่น
                    ของใช้
ทำจากวัสดุ
……………………………………………..
……………………………………………..

ใบความรู้เรื่อง วัสดุ

ใบความรู้
เรื่อง วัสดุ

            ในชีวิตประจำวัน เราจะพบเห็นสิ่งของต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ทำขึ้นมาจากวัสดุต่าง ๆ สิ่งของบางอย่างทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวแต่สิ่งของบางอย่างประกอบขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายส่วน จึงทำจากวัสดุหลายชนิด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
จะเห็นได้ว่า วัสดุที่นำมาใช้ทำสิ่งต่าง ๆ มีมากมายหลายชนิด เช่น ไม้ พลาสติก กระดาษ  ผ้า  โลหะ แก้ว ยาง เป็นต้น  ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะมีสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ จะทำให้สามารถเลือกวัสดุมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

1.      สมบัติของวัสดุ
วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะแตกต่างกันดังนี้
1.      ไม้  เป็นวัสดุที่เราได้จากธรรมชาติ คือต้นไม้
ไม้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิม 
และคงรูป โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามอุณหภูมิ แต่ถ้าถูกน้ำบ่อย ๆ หรือแช่อยู่ในน้ำนาน ๆ จะผุได้
คนเรานิยมนำไม้มาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้านเรือน ทำของใช้และของเล่นต่าง ๆ เช่น  ทำเครื่องเรือน  ลังใส่ของ  ชุดไม้บล็อก  รถลาก
2.      กระดาษ  เป็นวัสดุที่ทำมาจากไม้ และนำไปผ่านกระบวนการโดยทำให้เป็นชิ้น
เล็ก ๆ แล้วนำไปต้มและเติมสารเคมีจนเป็นเส้นใย หรือที่เรียกว่า เยื่อกระดาษ  จากนั้นจึงไปทำเป็นแผ่นอีกครั้ง
กระดาษเป็นวัสดุที่เป็นแผ่นบาง ๆ มีน้ำหนักเบา  ไม่ทนทานฉีกขาดง่าย ถ้าเปียกน้ำจะฉีกขาด

      4.  พลาสติก  เป็นวัสดุที่คนเราสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ พลาสติกเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ทำให้มีสีสันต่าง  ๆ ได้ง่ายกันน้ำได้ ไม่นำความร้อน และไม่ทนต่อความร้อนสูง ๆ
      5.  โลหะ  เป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้จากแร่ธาตุที่นำไปถลุงแล้ว โลหะมีหลายชนิด เช่น เหล็ก ทองแดง ทองคำ สังกะสี ตะกั่ว
โลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน มีความมันวาว และมีน้ำหนักมาก สามารถนำมาดึงยืดให้เป็นเส้น  ดัดให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ หรือนำมาตีแผ่ให้เป็นแผ่น       แบน ๆ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี แต่เกิดสนิมได้
     6.  แก้ว  เป็นวัสดุที่คนผลิตขึ้นจากทราย  โดยนำมาผ่านกระบวนการเผารวมกันโซดาแอซให้อุณหภูมิสูง
            แก้วเป็นวัสดุที่มีความแข็ง  ทนทานต่อการขูดขีด  ทนความร้อนมีความโปร่งใส  และเมื่อฉาบด้วยปรอทด้านหนึ่ง จะสามารถสะท้อนแสงได้แต่แตกหักง่ายเมื่อโดนแรงกระแทก
    7.   ยาง เป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้จากการกรีดเอาน้ำยางจากต้นยางพารา แล้วนำมาผ่านกระบวนการทำเป็นยางแผ่น
            ยางเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง กันน้ำได้ดี  ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้า

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้วัสดุ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

เรื่อง  การใช้วัสดุ
สาระที่  3  สารและสมบัติของสาร

คำชี้แจง  จงกาเครื่องหมาย  X  คำตอบที่ถูกที่สุด
1.  ไหม  เป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยข้อใด
ก.  สัตว์
ข.  พืช
ค.  แร่ธาตุ
ง.  พลาสติก
2.  ผ้าม่านที่ใช้กั้นในห้องน้ำ นิยมทำจากวัสดุในข้อใด
ก.  ผ้า
ข.  ยาง
ค.  กระดาษ
ง.  พลาสติก
3.  จากข้อ 2 เป็นเพราะเหตุผลในข้อใด
ก.  มีลวดลายสวยงาม
ข.  น้ำหนักเบา กันน้ำได้
ค.  เมื่อเปียกน้ำจะไม่ทำให้ลื่น
ง.  มีราคาไม่แพง สีสันสวยงาม
4.  ข้อใดเป็นสมบัติเฉพาะของแก้วที่วัสดุชนิดอื่นไม่มี
ก.  มีความแข็ง
ข.  ไม่นำไฟฟ้า
ค.  ทนความร้อน
ง.  มีความโปร่งใส
5.  วัสดุชนิดใดที่เกิดสนิมได้
ก.  ไม้
ข.  แก้ว
ค.  โลหะ
ง.  ผ้า
6.  วัสดุในข้อใดมีความเหนียวนำมาดึงยืดให้เป็นเส้นหรือตีให้เป็นแผ่นได้
ก.  โลหะ
ข.  ไม้
ค.  แก้ว
ง.  กระดาษ
7.  ของใช้ในข้อใดต้องทำจากวัสดุที่มีความอ่อนนุ่ม
ก.  เครื่องประดับ
ข.  เครื่องเรือน
ค.  เครื่องนุ่งห่ม
ง.  เครื่องเล่น
8.  ของเล่นเด็กไม่นิยมทำจากวัสดุชนิดใด
ก.  ไม้
ข.  พลาสติก
ค.  แก้ว
ง.  ผ้า
9.  แก้วเป็นวัสดุที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด
ก.  ดิน
ข.  หิน
ค.  กรวด
ง.  ทราย
10.  ถ้าจะประดิษฐ์ว่าวแต่ไม่มีกระดาษควรใช้วัสดุชนิดใดแทน
ก.  แผ่นพลาสติก
ข.  แผ่นไม้
ค.  แผ่นกระจก
ง.  แผ่นยาง


11.  สิ่งของในข้อใดทำจากวัสดุเพียงอย่างเดียว
ก.  ดินสอ
ข.  ยางลบ
ค.  ปากกา
ง.  ชุดนักเรียน
12.  กระดาษเป็นวัสดุที่ทำจากสิ่งใด
ก.  ดิน
ข.  แร่ธาตุ
ค.  สัตว์
ง.  พืช
13.  วัสดุที่ใช้ทำของเล่นเด็กเล็กไม่ควรมีสมบัติในข้อใด
ก.  แข็งแรงทนทาน
ข.  น้ำหนักเบา
ค.  แตกหักง่าย
ง.  สีสันสวยงาม
14.  สิ่งของในข้อใดทำจากแก้ว
ก.  ช้อน
ข.  ลูกบอล
ค.   กระป๋อง
ง.  หลอดไฟ
15.  วัสดุใดเหมาะสำหรับนำมาทำเสื้อกันฝน
ก.  ผ้า
ข.  พลาสติก
ค.  ยาง
ง.  กระดาษ
16.  วัสดุในข้อใดนำความร้อน
ก.  ผ้า
ข.  โลหะ
ค.  ยาง
ง.  แก้ว
17.  วัสดุชนิดใดมีความยืดหยุ่น
ก.  ผ้า
ข.  โลหะ
ค.  ยาง
ง.  แก้ว
18.  คนนิยมนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
ก.  ทำเครื่องเรือนและของประดับตกแต่งบ้าน
ข.  ทำภาชนะใส่อาหาร
ค.  ทำเครื่องประดับ
.   ทำของเล่นเด็ก
19.  ใบพืชที่นำมาสานเป็นสิ่งของต่างๆควรมีสมบัติต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก.  ฉีกขาดได้ง่าย
ข.  ใบใหญ่และยาว
ค.  มีความเหนียว ทนทาน
ง.  ไม่มีขนหรือหนาม
20.  วัสดุชนิดใดเมื่อถูกดึงให้ยืดแล้วสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
ก.  ยาง
ข.  กระดาษ
ค.  ผ้า
ง.  พลาสติก

......................................................................

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้วัสดุ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร

เฉลยแบบทดสอบ


คำชี้แจง  จงกาเครื่องหมาย  X  คำตอบที่ถูกที่สุด
1.  ไหม  เป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยข้อใด
ก.  สัตว์
ข.  พืช
ค.  แร่ธาตุ
ง.  พลาสติก
2.  ผ้าม่านที่ใช้กั้นในห้องน้ำ นิยมทำจากวัสดุในข้อใด
ก.  ผ้า
ข.  ยาง
ค.  กระดาษ
ง.  พลาสติก
3.  จากข้อ 2 เป็นเพราะเหตุผลในข้อใด
ก.  มีลวดลายสวยงาม
ข.  น้ำหนักเบา กันน้ำได้
ค.  เมื่อเปียกน้ำจะไม่ทำให้ลื่น
ง.  มีราคาไม่แพง สีสันสวยงาม
4.  ข้อใดเป็นสมบัติเฉพาะของแก้วที่วัสดุชนิดอื่นไม่มี
ก.  มีความแข็ง
ข.  ไม่นำไฟฟ้า
ค.  ทนความร้อน
ง.  มีความโปร่งใส
5.  วัสดุชนิดใดที่เกิดสนิมได้
ก.  ไม้
ข.  แก้ว
ค.  โลหะ
ง.  ผ้า
6.  วัสดุในข้อใดมีความเหนียวนำมาดึงยืดให้เป็นเส้นหรือตีให้เป็นแผ่นได้
ก.  โลหะ
ข.  ไม้
ค.  แก้ว
ง.  กระดาษ
7.  ของใช้ในข้อใดต้องทำจากวัสดุที่มีความอ่อนนุ่ม
ก.  เครื่องประดับ
ข.  เครื่องเรือน
ค.  เครื่องนุ่งห่ม
ง.  เครื่องเล่น
8.  ของเล่นเด็กไม่นิยมทำจากวัสดุชนิดใด
ก.  ไม้
ข.  พลาสติก
ค.  แก้ว
ง.  ผ้า
9.  แก้วเป็นวัสดุที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในข้อใด
ก.  ดิน
ข.  หิน
ค.  กรวด
ง.  ทราย
10.  ถ้าจะประดิษฐ์ว่าวแต่ไม่มีกระดาษควรใช้วัสดุชนิดใดแทน
ก.  แผ่นพลาสติก
ข.  แผ่นไม้
ค.  แผ่นกระจก
ง.  แผ่นยาง11.  สิ่งของในข้อใดทำจากวัสดุเพียงอย่างเดียว
ก.  ดินสอ
ข.  ยางลบ
ค.  ปากกา
ง.  ชุดนักเรียน
12.  กระดาษเป็นวัสดุที่ทำจากสิ่งใด
ก.  ดิน
ข.  แร่ธาตุ
ค.  สัตว์
ง.  พืช
13.  วัสดุที่ใช้ทำของเล่นเด็กเล็กไม่ควรมีสมบัติในข้อใด
ก.  แข็งแรงทนทาน
ข.  น้ำหนักเบา
ค.  แตกหักง่าย
ง.  สีสันสวยงาม
14.  สิ่งของในข้อใดทำจากแก้ว
ก.  ช้อน
ข.  ลูกบอล
ค.   กระป๋อง
ง.  หลอดไฟ
15.  วัสดุใดเหมาะสำหรับนำมาทำเสื้อกันฝน
ก.  ผ้า
ข.  พลาสติก
ค.  ยาง
ง.  กระดาษ
16.  วัสดุในข้อใดนำความร้อน
ก.  ผ้า
ข.  โลหะ
ค.  ยาง
ง.  แก้ว
17.  วัสดุชนิดใดมีความยืดหยุ่น
ก.  ผ้า
ข.  โลหะ
ค.  ยาง
ง.  แก้ว
18.  คนนิยมนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
ก.  ทำเครื่องเรือนและของประดับตกแต่งบ้าน
ข.  ทำภาชนะใส่อาหาร
ค.  ทำเครื่องประดับ
.   ทำของเล่นเด็ก
19.  ใบพืชที่นำมาสานเป็นสิ่งของต่างๆควรมีสมบัติต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก.  ฉีกขาดได้ง่าย
ข.  ใบใหญ่และยาว
ค.  มีความเหนียว ทนทาน
ง.  ไม่มีขนหรือหนาม
20.  วัสดุชนิดใดเมื่อถูกดึงให้ยืดแล้วสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
ก.  ยาง
ข.  กระดาษ
ค.  ผ้า
ง.  พลาสติก


......................................................................